Promocja archiwalna
APS Serwis - autoryzowany serwis

Bezpłatna wycena kosztów naprawy ekspresu do kawy

Twój ekspres do kawy sprawia problemy? Zastanawiasz się, czy naprawa urządzania będzie opłacalna? U nas dokonasz bezpłatnej wyceny usługi serwisowej i poznasz koszty naprawy ekspresu do kawy, zanim podejmiesz decyzję o zleceniu prac naprawczych. W naszym serwisie zapłacisz tylko za usługę naprawy ekspresu, której koszty oszacujemy w trakcie darmowej wyceny. Aby skorzystać z bezpłatnej wyceny kosztów naprawy ekspresu wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy online.

Konkurencyjne ceny

Profesjonalne usługi w przystępnych cenach

Doświadczeni fachowcy

Zespół zaangażowanych profesjonalnistów

Szybka realizacja

Krótkie terminy przyjęć i szybka realizacja napraw

Preferowana forma dostarczenie urządzenia

Kurier APS Serwis
Sprzęt należy dostarczyć do siedziby we Wrocławiu na ul Czarnieckiego 13

wyceń naprawę w 3 krokach

Wypełnij formularz

Aby zlecić wycenę kosztów naprawy ekspresu, wypełnij krótki formularz zgłoszenia. To zajmie tylko kilka minut.

Wyślij zgłoszenie

Wypełniony formularz prześli do APS Serwis. Poczekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i nadanie nr zlecenia.

Dostarcz jak chcesz

Urządzenie wyślij przez kuriera, Paczkomat, zlecić odbiór przez Pracownika ASP serwis lub dostarcz osobiście.

Regulamin “Bezpłatna wycena kosztów naprawy ekspresu do kawy”

 1. APS Serwis  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stefana Czarnieckiego 13 Wrocław 53-650 zwana dalej APS Serwis świadcząca usługi naprawy urządzeń domowych oraz biurowych, których pełna i aktualna lista znajduje się na stronach internetowych apsserwis.pl , zwane dalej „Usługami”.

 2. Zleceniodawcami APS Serwis mogą być zarówno Przedsiębiorcy jak i Konsumenci, tj. osoby fizyczne, które dokonują czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 3. Zleceniodawca poprzez zlecenie wykonania Usługi akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.

 4. Zleceniodawca zgłasza zlecenie darmowej wyceny kosztów naprawy ekspresu do kawy przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie https://apsserwis.pl/darmowa-wycena-naprawy-ekspresow-do-kawy

 5. Zleceniodawca ma możliwość sposobu realizacji usługi:

  • “na odległość”  - dostarczenie sprzętu przez kuriera APS Serwis, paczkomaty.pl APS Serwis, kurier zleceniodawcy, paczkomat.pl Zleceniodawcy, bezpośredni odbiór przez przedstawiciela APS Serwis (województwo dolnośląskie)

  • “na miejscu” - bezpośrednio w siedzibie APS Serwis we Wrocławiu

 6. Po wprowadzeniu w formularzu przez Zleceniodawcę danych kontaktowych, tj.:

  • Imienia i nazwiska / nazwy firmy

  • Adresu

  • Numeru telefonu

  • Adresu email

  • Producenta urządzenia

  • Modelu urządzenia

  • Opisu usterki

  • Sposobu dostarczenia ekspresu do naprawy

   W zależności od sposobu dostarczenia, Zleceniodawca otrzyma informację o dacie i godzinie odbioru sprzętu przez przedstawiciela firmy kurierskiej; etykiety do paczkomatu lub odbiór nastąpi przez przedstawiciela APS z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

 7. W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, APS Serwis nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Zleceniodawcy lub osób trzecich, m.in. niemożność odebrania / dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Zleceniodawcę.

 8. Koszt dostarczenia sprzętu do APS Serwis pokrywa Zleceniodawca.

 9. Zleceniodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem i zniszczeniem mogącym powstać w transporcie.

 10. Po otrzymania przesyłki pracownicy APS Serwis sprawdzają jej stan (stan opakowania) i stan samego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, jest spisywany protokół szkody, a samo urządzenie jest poddawane szczegółowym testom, czy uszkodzenia widoczne na opakowaniu mogły spowodować jakiekolwiek uszkodzenia samego urządzenia. APS Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu powstałe w transporcie.

 11. W przypadku, jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki nie nosi śladu uszkodzenia, a stan przesłanego urządzenia wskazuje na inne uszkodzenia niż wynika to ze zlecenia naprawy, które złożył Zleceniodawca, obsługa klienta APS Serwis skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

 12. Jeżeli nie ma zastrzeżeń, co do przesyłki i samego urządzenia, zostanie ono przekazane do działu technicznego, gdzie weryfikowana jest zgłaszana do naprawy usterka i następuje wycena naprawy. W przypadku stwierdzenia przez APS Serwis usterek innych niż zgłoszone w trakcie zlecenia wykonania usług APS Serwis dokona również wyceny naprawy tych usterek i przedstawi nowy kosztorys naprawy Zleceniodawcy drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu.

 13. Usługa wyceny kosztów naprawy ekspresu do kawy jest bezpłatna.

 14. W przypadku akceptacji kosztów naprawy, Zleceniodawca potwierdza drogą mailową zlecenie prac naprawczych APS Serwis, a APS Serwis niezwłocznie przystąpi do naprawy urządzenia.

 15. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji. APS Serwis zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone przed przystąpieniem do naprawy urządzenia.

 16. APS Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu do Zleceniodawcy z powodu braku dostępności na wolnym rynku oryginalnych części zamiennych lub ich zamienników oraz innych niezależnych od Serwisu czynników.

 17. W przypadku braku nieodebrania urządzenia od APS Serwis w terminie 2 miesięcy od daty naprawy urządzenia przez APS Serwis, APS Serwis zastrzega sobie możliwość przywrócenia urządzenia do stanu sprzed naprawy, o ile jest to technicznie możliwe.

 18. Na wycenę kosztów APS Serwis zastrzega sobie od 1-10 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia urządzenia do APS Serwis.

 19. W przypadku braku akceptacji kosztorysu naprawy przez Zleceniodawcę, APS Serwis odsyła przesłane przez Zleceniodawcę urządzenie w stanie, w jakim dotarło ono do APS Serwis.

 20. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy Zleceniodawca niezwłocznie informowany jest o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

 21. W przypadku realizacji usługi “na odległość” Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki oraz jej stan przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, np. uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu, niekompletności, Zleceniodawca ma obowiązek spisać z kurierem protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować APS Serwis o zaistniałej sytuacji, w celu dochodzenia ew. odszkodowania od firmy kurierskiej.

 22. Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty za wykonaną usługę serwisową najpóźniej w momencie wydania urządzenia.

 23. Naprawiony sprzęt zostanie zwrócony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zleceniodawcę lub wydany w siedzibie APS Serwis.

 24. W przypadku rezygnacji z naprawy, urządzenie zostanie zwrócone do Klientowi przez firmę kurierską lub wydane w siedzibie APS Serwis.

 25. Koszt dostarczenia sprzętu z APS Serwis do Klienta pokrywa Zleceniodawca.

 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 27. APS Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

 28. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie https://apsserwis.pl z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do Usług uprzednio rozpoczętych.

 29. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, sądem właściwym będzie sąd powszechny we Wrocławiu.